توجە ******توجە


دوستان عزیز، ما برای سهولت در امر دانلود ، دو نوع فرمت ویدیو را
قرار دادەایم ،یکی برای پخش و دیگری برای دانلود ، و شما عزیزان
برای دانلود ویدیوی کامل ، باید روی گزینە دانلود کلیک کنید
نە روی پخش ،چون گزینە پخش فقط ١ تا ٢ دقیقە از ویدیو را برای شما پخش میکند .